• Codi: UP3913-17-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Conèixer la importància dels incoterms, els tipus i els seus usos. Saber identificar la finalitat de la utilització d’incoterms. Dominar els tipus de contractes existents i quin triar. Conèixer les pautes a seguir ia complir tant pel venedor com pel comprador Identificar els documents necessaris, normes i mesures de dur a terme després d’un incompliment de termini. Saber identificar els diferents convenis i lleis que regeixen la compravenda internacional. Conèixer la diferència entre agent i distribuïdor i les funcions de cada un d’ells. Saber identificar les obligacions de cada un dels agents involucrats en la compravenda internacional. Dominar les característiques dels contractes duts a terme per a la regulació de l’procés de compravenda. Conèixer els tipus d’acords que s’utilitzen en cada situació i quin és el més utilitzat. Dominar el concepte legal i les estructures dels diversos contractes que s’ofereixen. Identificar les característiques de l’contracte en franquícia i saber quines són les funcions de l’franquiciador i franquiciat dins d’aquest.

 

Temari:

UD1 Condicions de la compravenda internacional1. Operacions de compravenda internacional1.1. Obligacions de les parts que intervienen2. Clàusules generals de l’contracte de compravenda internacional3. Condicions de lliurament en el comerç internacional, incoterms3.1. Concepto3.2. Finalitat i alcance3.3. Aspecte contractual dels incoterms3.4. Utilització dels incoterms segons la modalitat de transport, el tipus d’operació i el mitjà de pagament o cobrament internacional3.5. Revisions. Anàlisi dels incoterms3.6. Classificació dels Incoterms en grupos3.7. Obligacions de comprador i venedor segons incoterms3.8. Transmissió de costos i de riesgos4. Interpretació pràctica de cada incotermUD2. El contracte de compravenda internacional1. Regulació de la compravenda internacional1.1. Instruments d’harmonització: lex mercatorum1.2. Principis unidroit1.3. Conveni de Viena i de roma1.4. Lleis modelo1.5. Unificació de el dret i otros1.6. Convenis internacionals2. Regles de la cambra de comerç internacional de parís2.1. Distribució de documentos2.2. Condicions de lliurament de la mercaderia: incoterms2.3. Distribució de costos de l’operación2.4. Distribució de riscos de la operación3. El contracte de compravenda internacional3.1. Principals obligacions de l’vendedor3.2. Principals obligacions de l’comprador3.3. Elements essencials de l’contrato3.4. Clàusules de l’contrato3.5. Incompliment i resoluciónUD3. Els contractes d’intermediació comercial1. Intermediació comercial internacional1.1. Tipus de intermediarios1.2. Xarxa de venda internacional1.3. Delimitació entre els contractes de comissió, mediació i agencia2. Contracte de agencia2.1. Concepte i características2.2. Principals obligacions de l’agente2.3. Principals obligacions de l’empresario2.4. Durada i extinción3. Contracte de distribución3.1. Concepte i características3.2. Clàusules d’especial atención3.3. Principals obligacions de l’distribuidor3.4. Durada i extinción4. Selecció d’agents i / o distribuïdors al exterior4.1. Comparació entre agent, distribuïdor i altres figures de intermediación4.2. Fonts de localització d’agents i distribuïdors internacionales5. Mètodes de motivació, perfeccionament i temporalització de la xarxa de vendes internacional: agents comercials, distribuïdors i proveedoresUD4. Altres modalitats contractuals en el comerç internacional1. Contracte de transferència tecnológica1.1. Acords de llicència d’patente1.2. Acords de llicència de know-how1.3. Clausulado estándar2. Contracte de joint venture2.1. Concepte legal i normes aplicables2.2. Estructura de l’contrato3. Contracte de franquicia3.1. Característiques generales3.2. Obligacions de l’franquiciador3.3. Obligacions de l’franquiciadoUD5. L’arbitratge internacional comercial1. Vies de prevenció i resolució conflictes derivats de l’contrato2. Principals organismes arbitrales3. El procediment arbitral internacional3.1. Problemes preliminares3.2. Fases de l’procedimiento3.3. El laude i la seva execució