• Codi: AF1761-N
  • Duració: 100
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Definir i analitzar les operacions de càlcul financer en la presa de decisions de finançament en operacions de compravenda internacional.Definir i utilitzar sistemes per al tractament de la informació-documentació relatives a les operacions de finançament de el comerç internacional.Analizar les diferents modalitats de crèdit per finançar operacions d’importació i d’exportació, realitzant una adequada elecció Elaborar la documentació necessària per a la gestió dels crèdits a les exportacions i importacions per tal de facilitar les operacions de compravenda internacional

 

Temari:

UD1. Aspectes bàsics de el sistema financer i de les operacions financieras.1.1. Definició i funcions de sistema financiero.1.2. Els mercats financieros.1.3. Els intermediaris financieros.1.4. Els actius financieros.1.5. Anàlisi de la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea.UD2. Operacions i càlcul financiero.2.1. Equivalència financera de capitals: lleis financeres de capitalització i descuento.2.2. Capitalització simple i capitalització compuesta.2.3. Càlcul de: Taxa Anual Equivalent (TAE), Valor Actual Net (VAN), Taxa Interna de Rendiment (TIR) ​​.2.4. Rendes financeres: concepte, elements que hi intervenen, valor actual i valor final i aplicación.2.5. Aplicacions informàtiques de gestió financiera.UD3. Instruments de finançament d’operacions de comerç internacional.3.1. Tipus d’instruments: diferències i similitudes.3.2. Préstamo.3.3. Sistemes d’amortització dels préstamos.3.4. Crédito.UD4. Finançament de les operacions de exportación.4.1. Crèdits de pre-financiación.4.2. Crèdits de post-finançament: finançament de l’ajornament de pago.4.3. Finançament de les exportacions facturades i finançades en moneda doméstica.4.4. Finançament de les exportacions facturades en moneda domèstica i finançada en divisa.4.5. Finançament de les exportacions facturades en divisa i finançades en moneda doméstica.4.6. Finançament de les exportacions facturades i finançades en divisas.4.7. Documentación.4.8. Recerca d’informació sobre finançament d’exportacions: fonts físiques i informáticas.UD5. Finançament de les operacions de importación.5.1. Finançament de les importacions facturades i finançades en moneda doméstica.5.2. Finançament de les importacions facturades en moneda domèstica i finançada en divisa.5.3. Finançament de les importacions facturades en divisa i finançades en moneda doméstica.5.4. Finançament de les operacions d’importació facturades i finançades en divisas.5.5. Documentación.5.6. Recerca d’informació sobre finançament d’importacions: fonts físiques i informáticas.UD6. Altres formes de finançament de les operacions de comerç internacional.6.1. Factoring.6.2. Forfaiting.6.3. Operacions de compensación.6.4. Finançament d’operacions triangulares.UD7. Finançament de les operacions de comerç internacional amb suport oficial.7.1. Programes de suport a la internacionalización.7.2. Programes de suport a les inversions exteriores.7.3. Programes de suport de la Unió Europea.7.4. El Crèdit Oficial a l’Exportación.7.5. Suport financer oficial de les Administracions autonòmiques i locales.7.6. Cambres de Comerç: Pla Cameral. Comitès de cooperació empresarial.