• Codi: AF1760-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Analitzar les variables que determinen l’assegurança d’una mercaderia en operacions de comerç internacional i les actuacions derivades de la seva aplicació.

 

Temari:

UD1. Aspectes bàsics de l’assegurança en el comerç internacional.1.1. Conceptes: segur, franquícia, cosina, sobreprima, extorn, reassegurança, coaseguro.1.2. Classificació de les assegurances en operacions de comerç internacional.1.3. Fases de l’assegurança: risc, sinistre, daño.1.4. Elements que intervenen en el contracte de seguro.1.5. Drets i obligacions de les partes.1.6. Tipus de pólizas.1.7. Durada de cobertura de la pòlissa: principi i fi de la operación.UD2. Particularitats de l’assegurança segons el mitjà de transporte.2.1. Transport per carretera.2.2. Transport per ferrocarril.2.3. Transport aéreo.2.4. Transport marítimo.2.5. Segur i garantia de contenidors: carta de garantía.UD3. Tramitació i liquidació de siniestros.3.1. Procediment de tramitación.3.2. Liquidació de siniestros.3.3. Tramitació i gestió a través d’Internet i d’altres mitjans tecnológicos.3.4. Previsions a prendre en cas de siniestro.3.5. Clàusula de eximición de responsabilitat a l’transportista.