• Codi: UP3948-51-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Aprofundir sobre les diverses consideracions sobre el màrqueting internacional a través del procés d’internacionalització, l’orientació de gestió, beneficis de l’màrqueting internacional i les tendències econòmiques mundials. Conèixer l’entorn econòmic per mitjà dels sistemes econòmics, etapes de desenvolupament econòmic, patrons de comerç i les organitzacions mundials. Conèixer la teoria de el comerç internacional Aprofundir sobre l’entorn polític i els seus riscos i indicadors d’inestabilitat política. Aprofundir sobre l’entorn legal mitjançant els sistemes legals. Conèixer l’entorn social i cultural i els seus factors. Identificar els principals problemes en la investigació de màrqueting internacional Conèixer quina informació necessitem per a la presa de decisions de màrqueting Saber prendre les decisions oportunes sobre els productes Conèixer aquelles alternatives existents per a l’expansió geogràfica Identificar la política de distribució internacional Seleccionar el millor mètode per a la publicitat i promoció internacional

 

Temari:

UD1. Introducció a l’màrqueting internacional1. Consideracions sobre el màrqueting internacional 1.1. El procés de internacionalización1.2. Orientacions de gestió 1.3. Beneficis de l’màrqueting internacional1.4. Tendències econòmiques mundiales2. Entorn econòmic. L’economia mundial2.1. Sistemes económicos2.2. Etapes de desenvolupament de l’mercado2.3. Patrons de comercio2.4. Les organitzacions econòmiques mundialesUD2. Teoria i entorn de el comerç i el màrqueting internacional 1. Introducción2. Teoria de el comerç internacional3. L’entorn político3.1. Riscos Políticos3.2. Indicadors d’inestabilitat política4. L’entorn legal4.1. sistemes legales5. l’entorn social i cultural5.1. Factors sociales5.2. Factors culturalesUD3. Intel·ligència de l’Màrqueting internacional1. Informació per a presa de decisions de Marketing1.1. l’entorn de marketing2. Problemes en la investigació de Màrqueting InternacionalUD4. Marking mix internacional.1. Decisions sobre el producto1.1. Tipus de productos1.2. Posicionament de producto1.3. Consideracions sobre el disseny d’producto1.4. Lleis i reglamentos1.5. Compatibilidad1.6. Etiquetatge de producte2. Alternatives estratègiques per a l’expansió geográfica2.1. Escollint una estrategia3. Gestió de les marques internacionales3.1. Nivells i alternatives de marca4. Embalatge i etiquetado4.1. Modificació obligatòria de l’empaquetado4.2. Modificació opcional de l’empaquetado5. Distribució i comunicacions comercials internacionales5.1. Construint una relació de trabajo5.2. Servei postventa5.3. Opcions de prestació de servicios5.4. Consideracions legales5.5. Noves oportunitats de vendes i millors relacions amb els clientes6. Decisions sobre la fixació d’precios7. Política de distribució internacional8. Publicitat i promoció internacional8.1. Estandardització Internacional de Publicidad8.2. Estratègia estandarditzada de publicitat internacional8.3. Les fires i missions internacionals