• Codi: AF0244_3-N
  • Duració: 100
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestionar les operacions de cobrament i pagament en les transaccions internacionals.En concret l’alumne serà capaç de: Analitzar els diferents mitjans de pagament per a operacions de compravenda internacional.Analizar les garanties associades a el pagament d’operacions de compravenda internacional.Analizar els procediments de gestió dels mitjans de pagament en les transaccions internacionales.Elaborar la documentació relativa als mitjans de pagament internacionals així com la de les garanties associades als mateixos.

 

Temari:

UD1. Factors econòmics i legals dels mitjans de cobrament i pagament en operacions comerciales.1.1. Obligacions de les parts en la compravenda internacional.1.2. Condicions d’pago.1.3. Relació entre la forma de pagament i condicions de lliurament de la mercaderia (INCOTERMS) .1.4. Regulació dels mitjans de pagament internacionales.UD2. Gestió dels documents i intervenció de les entitats financieras.2.1. El paper dels bancs en els mitjans de cobrament i pago.2.2. Tipus de documents: emissió emplenament i legalització en el seu caso.2.3. Diferents funcions i compromisos de les entitats segons mitjà de pago.2.4. Gestió de la documentació per al cobrament / pagament amb clients / proveedores.UD3. Selecció de el mitjà de pagament i cobrament internacional.3.1. Factors a considerar en la elección.3.2. Motius de la elección.UD4. Classificació dels mitjans de cobrament i pago.4.1. Clasificación.4.2. Xec bancario.4.3. Ordre de pagament simple.4.4. Ordre de pagament documentaria.UD5. La remesa en les operacions de compravenda internacionales.5.1. Concepto.5.2. Remesa simple.5.3. Remesa documentaria.UD6. El crèdit documentari en les operacions de comerç internacional.6.1. Concepte i importància de l’crèdit documentario.6.2. Parts que intervienen.6.3. Principals tipus de crèdit documentario.6.4. La carta de crédito.6.5. Operativa de el crèdit documentari. Esquema de funcionamiento.6.6. Potencials riscos de l’crèdit documentario.6.7. Ventajas.6.8. Inconvenientes.6.9. Coste.6.10. Relació lliurament de la mercaderia – pago.6.11. Les dates en els crèdits documentarios.6.12. Documentació requerida per l’entitat financiera.6.13. Normativa. Regles i Usos Uniformes de la Cambra de Comerç Internacional.UD7. Avals i garanties en operacions de compraventainternacional.7.1. Garanties bancàries: concepto.7.2. Classificació atenent a la seva objeto.7.3. Classificació atenent a la naturalesa de compromís del.7.4. Regles Uniformes de la Cambra de Comerç Internacional.UD8. Utilització de el comerç electrònic en els mitjans de cobrament i pago.8.1. Legislació sobre comerç electrónico.8.2. Seguretat de pagaments i cobraments en comerç electrónico.8.3. Tipus de pagaments i cobraments en Internet.8.4. Sistemes d’intercanvi de dades en les operacions internacionals.