• Codi: UP3985-88-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: COMERÇ INTERNACIONAL

 

 

Objectius:

Conèixer les particularitats de l’transport internacional. identificar la logística i el transport a el servei de el comerç internacional. diferenciar entre els operadors específics de l’transport internacional. estudiar el marc jurídic, la seva normativa i convenis dels diferents tipus de transports. Conèixer les maneres de transport i les seves característiques a la operative de l’transport intermodal. Diferneciar entre els criteris de selecció de l0s modes de transport. Estudiar les normatives reguladores en els diferents modes de transport. Conèixer els mètodes de planificació i distribució de càrregues en transport internacional. Aprofundir en les xarxes i infraestructures de transport a nivell europeu i internacional. Tractar els diferents tipus de plataformes intermodals. Conèixer els costos de les operacions en el transport internacional. Entendre la interpretació dels incoterms en relació a la planificació d’operacions de transport internacional Ampliar coneixements sobre les aplicacions informàtiques de gestió, informació, comunicació i control en transport internacional de mercaderies Conèixer els diferents sistemes d’informació i comunicació amb clients

 

Temari:

UD1. Anàlisi i característiques dels serveis de transport de llarga distancia1. Particularitats de l’transport internacional1.1. Concepte i organització de l’transport internacional: intraeuropeu i amb tercer países1.2. El servei de transport en les operacions de comerç internacional: clàusules específic en les operacions de compravenda internacional. Anàlisi dels incoterms en relació a l’operativa i costos de la operación1.3. La logística i el transport a el servei de el comerç internacional: transports ràpids, just in time i transport multimodal, intermodal i combinado2. operadors específics de l’transport internacional2.1. agent de aduanas2.2. transitarios2.3. consignataris de buques2.4. consignataris aéreos3. marc jurídic de l’transport internacional3.1. entorn normatiu en el transport internacional3.2. convenis internacionals: terrestre, aeri i marítimoUD2. Operativa de l’transport Intermodal1. Els diferents modes de transport i les seves característiques: carretera, ferrocarril, marítim, fluvial, aeri i multimodal2. Comparativa de la manera de transport en relació a la seva rapidesa, capacitat, seguretat, cost i tipus de mercancía3. Aspectes tècnics de l’transport: vehicles i limitacions ordinario4. Especial: mercaderies perilloses (MMPP), peribles, animals vius, Consolidació i grupaje5. Criteris de selecció de maneres de transporte6. Criteris de selecció d’altres mitjans logístics (embalatge, emmagatzematge, manipulació, despatx duaner, segur) juliol. Formes de comercialització de l’transport en els diversos modos8. Normatives reguladores en les diferents maneres de transporteUD3. Planificació d’operacions de transport de llarga distancia1. Mètodes de planificació i distribució de càrregues en transport internacional2. Xarxes i infraestructures de transport a nivell europeu i internacional3. Les plataformes intermodales3.1. Puerto3.2. Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) 3.3. Zones francas3.4. Ports secos4. Planificació i selecció de rutes i manera / s de transporte5. Costos en les operacions de transport internacional5.1. Estructura dels costos segons la manera de transporte5.2. Costos fixos i variables5.3. Costos imprevistos5.4. Optimització de temps, cost i seguretat de la mercancía6. Tarifes i preus segons les maneres de transport7. Interpretació dels incoterms en relació a la planificació d’operacions de transport internacionalUD4 Aplicacions informàtiques de gestió, informació, comunicació i control en les operacions de transport internacional de mercancías1. Aplicacions de seguiment, registre, comunicació i informació sobre recorregut i situació de la mercancía2. Alimentació i manteniment de bases de dades en relació a el servei de transport internacional3. Sistemes d’informació i comunicació amb clients: web, correu electrònic i fax