• Codi: CT2195
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 15

 

Objectius:

Analitzar les variables que determinen l’assegurança d’una mercaderia en operacions de comerç internacional i les actuacions derivades de la seva aplicación.Describir els elements reals i formals que han de caracteritzar un contracte d’assegurança en el trànsit internacional de mercaderies.

Temari:

1. Conceptes: segur, franquícia, cosina, sobreprima, extorn, reassegurança, coaseguro.2. Classificació de les assegurances en operacions de comerç internacional.3. Fases de l’assegurança: risc, sinistre, daño.4. Elements que intervenen en el contracte de l’seguro.5. Drets i obligacions de les partes.6. Tipus de pólizas.7. Durada de cobertura de la pòlissa: principi i fi de l’operació.