• Codi: UP3910-12-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 50

 

Objectius:

Entendre les consideracions fiscals en les operacions de compravenda internacional. Aprofundir en diversos conceptes bàsics dels impostos. Aprofundir en els conceptes bàsics de l’IVA. Tractar els tipus d’operacions subjectes a IVA. Conèixer l’IVA tant en les operacions intracomunitàries, amb tercers països en relació a les importacions i exportacions, com les especials. Conèixer els diferents tipus d’impostos especials i les consideracions generals d’aquests. Tractar la gestió d’impostos especials a les operacions de comerç exterior. Conèixer el règim especial de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Temari:

UD1. Elements de la fiscalitat en el comerç internacional1. Consideracions fiscals en les operacions de compravenda internacional 1.1. El mercat únic europeu: comerç intracomunitari i amb tercers països 1.2. Fiscalitat al país de destinació 1.3. Doble imposició internacional 2. Conceptes bàsics dels impostos 2.1. Fet imposable 2.2. Subjecte passiu 2.3. Base imposable 2.4. Tipus Impositius 2.5. Deute 2.6. Aplicacions informàtiques per a la gestió fiscal de les operacions de comerç internacional UD2. Impost sobre el valor afegit (IVA) en el comerç exterior 1. Conceptes bàsics de l’IVA 2. Tipus d’operacions subjectes a IVA 3. L’IVA en les operacions intracomunitàries 3.1. Fet imposable 3.2. Lloc de realització de fet imposable 3.3. Subjecte passiu 3.4. Operacions no subjectes. Exempcions 3.5. Base imposable 3.6. Tipus impositius 3.7. Meritació 3.8. Deduccions 3.9. Esquema operatiu 3.10. Obligacions i repercussions fiscals per al venedor 3.11. Obligacions i repercussions fiscals per al comprador 3.12. Normativa 3.13. L’IVA en la prestació dels serveis intracomunitaris 4. L’IVA en les operacions amb tercers països: Importacions 4.1. Operacions assimilades a la importació 4.2. Fet imposable 4.3. Lloc de realització de fet imposable 4.4. Subjecte passiu 4.5. Exempcions 4.6. Base imposable 4.7. Tipus Impositius 4.8. Meritació 4.9. Deduccions 4.10. Esquema operatiu 4.11. Elements formals 4.12. Normativa 4.13. Liquidació de l’impost i inclusió en el DUA 5. L’IVA en les operacions amb tercers països: Exportacions 5.1. Concepte 5.2. Exempcions 5.3. Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat 5.4. Obligacions formals i normativa.DUA 6. L’IVA en les operacions especials 6.1. Vendes a Distància 6.2. Operacions triangulars UD3. Impostos i règims especials 1. Tipus d’Impostos Especials 2. Consideracions generals sobre els impostos especials 2.1. Fet imposable 2.2. Subjectes passius 2.3. Supòsits de no subjecció. Exempcions 2.4. Liquidació d’impostos i inclusió en documentació 3. Gestió dels impostos especials a les operacions de comerç exterior 4. règim especial de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla 4.1. Consideracions generals 4.2. Tipus de tributs i operativa: Canàries i Ceuta i Melilla