• Codi: AF1758-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 100

 

Objectius:

Analitzar els procediments duaners relatius a el comerç internacional de mercaderies, segons la normativa vigente.Elaborar la documentació necessària per a la gestió de les operacions d’importació / exportació i introducció / expedició de mercancías.Analizar el compliment de l’operativa duanera de l’operació, realitzant les comprovacions necessàries.

Temari:

UD1. El sistema duaner i la normativa de Comerç Internacional.1.1. Concepte i funció de les aduanas.1.2. Territori duaner. Territori duaner Comunitario.1.3. Operadores.1.4. Mercaderies comunitàries i no comunitarias.1.5. Dret Aduanero.1.6. Règims comercials i administrativos.UD2. Classificació aranzelària de les mercancías.2.1. La tarifa aduanera.2.2. La nomenclatura.2.3. Aranzel Integrat Comunitari. TARIC.UD3. Reconeixement de l’origen de les mercancías.3.1. Concepte d’origen en el Codi duaner Comunitario.3.2. Criteris d’atribució de l’origen a la Unió Europea.3.3. Documentos.UD4. Càlcul i declaració d’el valor en duana de les mercancías.4.1. Concepte de valor en aduana.4.2. Condicionants a el valor en duana de les mercancías.4.3. Mètodes de valoración.4.4. Càlcul de el valor en duana en importacions per via aérea.4.5. Documents de declaració de valor en aduana.UD5. Identificació i procediment de les destinacions aduaneros.5.1. Importació. Despatx a lliure práctica.5.2. Despatx a consumo.5.3. Exportación.5.4. Règims econòmics i / o suspensius: concepte, concessió i funcionamiento.5.5. Trànsit: concepte, regulació legal i funcionamiento.5.6. Dipòsits i zones francas.5.7. Reexportació, destrucció i abandonament de les mercancías.UD6. La deTemaa aduanera.6.1. Composición.6.2. Normativa aplicable.6.3. Exigibilitat de la deTemaa aduanera.6.4. Contracció i extinció de la deTemaa aduanera.UD7. Gestió de documents aduaneros.7.1. Document únic administratiu, DUA.7.2. Emplenament de l’DUA.7.3. Presentación.7.4. Documents que s’han de presentar al costat de l’DUA.7.5. Rectificació i invalidació declaraciones.7.6. Comprovació de les declaraciones.7.7. Sistema estadístic, INTRASTAT.7.8. Aplicació d’Internet i de el sistema de transmissió electrònica de dades.