• Codi: UP3981-84-N
  • Família Professional: Administració i gestió
  • Duració: 50

 

Objectius:

Aprofundir en els diferents mitjans de cobrament i pagament Conèixer les etapes de el moment de pagament i la documentació requerida Aprendre l’esquema de funcionament de l’xec bancari, l’ordre de pagament simple i l’ordre de pagament documentària Aprofundir en el concepte de la remesa a les operacions de compravenda internacionals. Tractar tant la remesa imple com la documentària i els seus elements. Conèixer l’esquema de funcionament de l’crèdit documentari i els diferents tipus Descobrir els potencials riscos, els avantatges, inconvenients i costos. Desglossar la documentació requerida per l’entitat financera. Aprofundir en la legislació sobre comerç electrònic Conèixer les mesures de seguretat en els pagaments i els diferents tipus de cobraments a internet Desglossar els diferents sistemes d’intercanvi de dades en les operacions internacionals

Temari:

UD1 Classificació dels mitjans de cobrament i pago1. Classificació 1.1. Confiança, seguretat i coste1.2. Moment de pagament: Anterior al lliurament de la mercaderia / Documents. Simultani al lliurament de la mercaderia / Documents. Posterior al lliurament de la mercaderia / Documentos1.3. Documentos2.Cheque bancario2.1. Concepto2.2. Esquema de funcionamiento2.3. Ventajas2.4. Inconvenientes2.5. Coste2.6. Relació lliurament de la mercaderia-pago2.7. Documentació requerida per l’entitat financiera3. Ordre de pagament simple3.1. Concepto3.2. Esquema de funcionamiento3.3. Avantatges i inconvenientes3.4. Coste3.5. Relació lliurament de la mercaderia- pago3.6. Documentació requerida per l’entitat financiera4. Ordre de pagament documentaria4.1. Concepto4.2. Esquema de funcionamiento4.3. Avantatges i inconvenientes4.4. Coste4.5. Termini d’pago4.6. Relació lliurament de la mercaderia- pago4.7. Documentació requerida per l’entitat financieraUD2 La Remesa en les operacions de compravenda internacionals1. Concepto2. Remesa simple2.1. Esquema de funcionamiento2.2. Ventajas2.3. Inconvenientes2.4. Coste2.5. Relació lliurament de la mercaderia – pago2.6. Documentació requerida per l’entitat financiera2.7. Normativa3. Remesa documentaria3.1. Esquema de funcionamiento3.2. Ventajas3.3. Inconvenientes3.4. Coste3.5. Relació lliurament de la mercaderia – pago3.6. Documentació requerida per l’entitat financiera3.7. NormativaUD3 El crèdit documentari en les operacions de comerç internacional1. Concepte i importància de l’crèdit documentari 2. Parts que intervienen3. Principals tipus de crèdit documentari: 4. Carta de crédito5. Operativa de el crèdit documentari. Esquema de funcionamiento5.1 negociació entre comprador i vendedor5.2 emissió i presentació de documents. Revisió de documents. Discrepàncies. Reservas.6. Potencials riscos de l’crèdit documentario.7. Ventajas.8. Inconvenientes.9. Costes.10. Relació lliurament de la mercaderia-pago11. Les dates en els crèdits documentarios12. Documentació requerida per l’entitat financiera.UD4. Utilització de el comerç electrònic en els mitjans de cobrament i pago1. Legislació sobre comerç electrònic: 1.1 Àmbit nacional1.2 Àmbit europeo1.3 Àmbit internacional2. Seguretat de pagaments i cobraments en comerç electrónico3. Tipus de pagaments i cobraments en internet3.1 Targeta de crédito3.2 Pagaments en sesión3.3Pagos fora de sesión4. Sistemes d’intercanvi de dades en les operacions internacionales4.1 SWIFT. Característiques. Mensajes4.2 EDI. Definició. funcionament