• Codi: CT1259
  • Família Professional: Administració i gestió
  • Duració: 25

 

Objectius:

Analitzar la informació comptable mitjançant l’ús de tècniques d’anàlisi econòmica, financer i patrimonial i la interpretació de manuals de procediment d’organitzacions tipus 2 Identificar la informació rellevant per a l’anàlisi comptable continguda en els estats financers de manera precisa.Explicar les relacions d’equilibri necessàries entre les inversions i els recursos financers propis i aliens, diferenciant entre el finançament de l’circulant i de l’immobilitzat, adequadament.

Temari:

1. Solvencia.2. Endeudamiento.3. El fons de maniobra.4. Període de maduración.5. Cash flow.6. Palanquejament operatiu i palanquejament financiero.7. Llindar de rentabilidad.8. Rendibilitat financera i rendibilitat econòmica.