• Codi: AP5029-N
  • Família Professional: Administració i gestió
  • Duració: 50

 

Objectius:

Conèixer i comptabilitzar certes problemàtiques comptables que es donen dins i fora de l’entorn empresarial.Conocer altres operacions no relacionades amb el tràfic normal de l’empresa.Aprender a detallar les fases de l’procés de regularització i tancament de l’ejercicio.Aprender a estudiar la rendibilitat de la empresa.Conocer els aspectes legals fonamentals en matèria comptable.

Temari:

UD1. Introducció a la contabilidad.1.1. El patrimoni de la empresa.1.2. El pla general comptable: estructura.1.3. Els llibres contables.1.4. El cicle contable.UD2. Comptabilització de les operacions amb les administracions públicas.2.1. Comptabilització de nòmines i assegurances sociales.2.2. Comptabilització de retencions per IRPF.2.3. L’impost sobre el benefici de sociedades.2.4. Comptabilització d’altres tributs: impostos locals i autonómicos.UD3. El inmovilizado.3.1. Composició de l’actiu fix i particularitats de valoración.3.2. Adquisicions de inmovilizado.3.3. Amortitzacions de inmovilizado.3.4. Pèrdues per deteriorament d’valor.3.5. Alienacions de inmovilizado.3.6. Immobilitzat intangible.3.7. Inversions inmobiliarias.3.8. La regla de prorrata de l’IVA en els béns de inmovilizado.3.9. Permutas.UD4. El finançament aliè de l’empresa.4.1. Deutes per préstecs i créditos.4.2. Subvenciones.4.3. El finançament per lísing o arrendament financiero.4.4. El contracte de rènting o Alquiler.UD5. Altres comptes financieras.5.1. Fiances i depósitos.5.2. Altres comptes no bancaris. Relacions entre l’empresa i els seus propietarios.UD6. Altres comptes financers (II) .6.1. Constitució d’empreses. El capital.6.2. Augments i disminucions de l’capital.6.3. Correccions per deteriorament d’valor.6.4. Provisions i contingencias.6.5. Distribució de beneficis. Les reservas.UD7. La regularització i tancament de l’exercici contable.7.1. El procés de regularización.7.2. Comptabilització d’operacions no formalizadas.7.3. La periodificació contable.7.4. Reclassificació de deudas.7.5. El tancament de l’exercici. Formulació, registre i publicitat dels comptes anuals i inscripció en el registre mercantil.UD8. Introducció a l’anàlisi de balances.8.1. Introducción.8.2. Anàlisi financiero.8.3. Anàlisi económico.8.4. Estudi de les situacions d’equilibri de l’balance.8.5. Anàlisi dinàmica de l’patrimonio.UD9. Aspectes legals de la contabilidad.9.1. Normativa en matèria contable.9.2. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) .9.3. Legislació sobre llibres de contabilidad.9.3. 3. Llibres obligatoris establerts per la legislació fiscal.9.4. L’auditoria de comptes. Consideracions generales.9.5. Formulació, registre i publicitat dels comptes anuals.