• Codi: UP3848-52-N
  • Família Professional: Administració i gestió
  • Duració: 50

 

Objectius:

Conèixer la diferència entre la comptabilitat interna i externa Fer una classificació de costos correctament Saber què és i com afecta una empresa l’amortització Prendre la decisió adequada basant-se en els costos Ser capaza de definir Sistema de costos Conèixer el sistema de costos per seccions homogènies Poder fixar un preu de venda d’un producte o servei adequadament Conèixer el sistema de costos directes Dur a terme l’anàlisi de cost-volum- benefici Saber diferenciar el sistema de costos ABC d’altres sistemes de costos Basant-se en el sistema de costos ABC ser capaza de classificar adequadament les activitats Conèixer els avantatges i inconvenients que pot aportar aquest sistema de costos (ABC)

Temari:

UD1. Costos: conceptes bàsics1. Comptabilitat analítica. Principis Básicos1.1. Comptabilitat interna i externa2. Coste2.1. Classificació dels costes3. Amortización4. Decisions basades en els costes4.1. Cost objetivo4.2. Fixació de preus de venta4.3. Fabricar o subcontratar4.4. Eliminació d’una part de la empresa4.5. Substitució d’equips productivos4.6. Limitacions de dades de costos per a la presa de decisionesUD2. Sistemes de costes1. Introducción2. Sistemes de cost completo2.1. Sistemes de cost per Seccions homogéneas2.1.1. Aplicació d’un sistema amb seccions homogéneas2.1.2. Exemple d’aplicació d’un sistema de cost complet per seccions homogéneasUD3. Direct Costing1. Sistenas de costos directos2. Fixació de el preu de venda d’un producte o servicio3. Altres sistemes de costos parciales4. El punt d’equilibri i l’anàlisi cost-volum-beneficioUD4. Sistema de costos ABC1. Introcucción a el sistema ABC2. El concepte d’activitat: Els seus clases2.1 Classificació de actividades2.2 Inductors de costes2.3 Sistema de costos basat en les actividades3. Avantatges i inconvenients de l’ABCUD5. Sistemes de comptabilitat a costos históricos1. Models anglosaxons de comptabilitat de costes2. Costos per ordres de treball o pedidos3. Costos per procesos4. Models de càlcul mixtes: Costos per operacions i Just in Time5. El resultat intern histórico5.1. La noció de resultat en l’empresa: resultat i rendimiento5.2. Concepcions entorn dels resultats extern i interno5.3. El Resultat Intern Global