• Codi: 12588
  • Família Professional:
  • Duració: 30

 

Objectius:

Temari:

Aconseguir un nivell elemental de comprensió auditiva i lectora, d’expressió i interacció oral i d’escriptura que permeti a l’alumnat intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre.
Nivell A1 de el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) A1 = A1.1 + A1.2