• Codi: 12604
  • Família Professional:
  • Duració: 30

 

Objectius:

Temari:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.
Nivell B1 d’el Marc comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) B1 = B1.1 + B1.2