• Codi: 11796
  • Família Professional:
  • Duració: 120

 

Objectius:

Temari:

~~ Aconseguir que els alumnes:
– Siguin capaços de treure-li partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i fórmules apreses;
– Posin en joc els coneixements generals de l’món hispà (referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen;
– Es comuniquin adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat com per adaptar-se a diferents situacions;
– Es expressin amb raonable correcció, tot i que vacil·lin o facin pauses per pensar el que diran i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió;
– Sàpiguen com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir;
– Siguin capaços de realitzar les transaccions que es requereixen en l’organització d’un viatge o durant el seu desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agenc ies de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc ..
Preparar els nostres alumnes per presentar-se amb garanties d’èxit als exàmens oficials dels nivells A1 a l’B2 d’el Marc Comú Europeu i de l’First Certificate.