• Codi: CT1276
  • Família Professional: Administració i gestió
  • Duració: 20

 

Objectius:

Aplicar, a el rebut de salari, la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), elaborant els documents d’ingrés a compte i liquidació anual, en compliment de la legalitat vigent Identificar les particularitats de l’IRPF, com a tribut de caràcter personal i directe de l’treballador, per a la seva aplicació en el rebut de nòmina, amb exactitud i precisió Calcular correctament la quota de retenció de l’empleat, tenint en compte les retribucions percebudes i aquells conceptes exempts de la retenció de l’IRPF

Temari:

1. Normes fiscals aplicables als salarios.2. Retencions salarials a compte de l’IRPF3. Determinació de l’tipus de retención4. Regularització de retenciones.5. El Certificat de Retencions