• Codi: CT0172
  • Família Professional: TEMÀTIC
  • Duració: 20

 

Objectius:

restauració

Temari:

Identificar i interpretar les normes higienicosanitàries d’obligat compliment relacionades amb instal·lacions, locals i utillatge de hostelería.Estimar les conseqüències per a la salubritat dels productes i seguretat dels consumidors de la falta d’higiene en els processos i mitjans de producció o servei i en els hàbits de treball.