• Codi: 15035
  • Família Professional:
  • Duració: 10

 

Objectius:

Temari:

– Conèixer el reglament europeu, situant-lo en la jerarquia normativa i destacant tots aquells aspectes que poden generar algun tipus d’incidència en la utilització de les dades.
– Conèixer aspectes generals de l’Reglament (UE) 2016/679.
– Conèixer els principis aplicables a la protecció de dades personals segons el Reglament (UE) 2016/679.
– Conèixer el deure d’informació de l’responsable de l’tractament de les dades i els drets que té l’interessat, segons el Reglament (UE) 2016/679.
– Conèixer les obligacions que li corresponen a l’responsable de l’tractament de les dades i a l’encarregat de la mateixa, segons el Reglament (UE) 2016/679.
– Conèixer les mesures de seguretat a aplicar en el tractament de les dades determinades pel Reglament (UE) 2016/679, així com la figura de l’delegat de protecció de dades, les característiques i funcions.