• Codi: 12377
  • Família Professional:
  • Duració: 10

 

Objectius:

Temari:

– Actualitzar els coneixements referits als avenços científico-tècnics relacionats amb el manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc davant la Legionella, a la legislació vigent relacionada amb la salut pública i laboral, ia la identificació de punts crítics i la elaboració de programes de control; tot això requerit per la normativa vigent, reflectida de manera directa en l’Ordre SCO / 317/2003, de 7 de febrer basant-se el Reial Decret 865/2003.
– Comprendre les nocions bàsiques sobre el programa de manteniment higiènic- sanitari referit a les instal·lacions de risc davant la Legionella, exposant el diagnòstic de situació, el programa d’actuació i les necessitats d’avaluació.
– Distingir els aspectes tècnics i punts crítics al voltant de la valoració de el risc en les diferents instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la.
– Reconèixer els biocides i productes químics a utilitzar en cadascuna de les instal·lacions de risc en què la legionel·la pot proliferar i disseminar.
– Conèixer el procés a dur a terme per la correcta presa de mostres per a aïllament de Legionella, complint amb les necessitats de certificació i acreditació actuals.
– Conèixer les tècniques analítiques de detecció de Legionella.
– Determinar les responsabilitats a què han de fer front les empreses dedicades a l’manteniment d’instal·lacions amb risc de proliferació de legionel·la.
– Conèixer la legislació actual, tant nacional com autonòmica, sobre la prevenció de legionel·la, prevenció de riscos laborals i medi ambient.