• Codi: UP3775-80-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 50

 

Objectius:

• Conèixer el concepte bàsic de Màrqueting així com les seves necessitats. • Aprendre a gestionar el Màrqueting i el seu entorn. • Identificar en què consisteix el Màrqueting Mix. • Comprendre a el públic com a pilar fonamental de l’màrqueting. • Establir com es comporta el consumidor • Identificar com es divideix el mercat

Temari:

UD1.Conceptos bàsics de l’marketing1. Introducción2. Màrqueting i necesidades3. Fonaments de la gestió orientada a l’mercado3.1. Finalitat de l’estratègia comercial4. Tipus de gestió de marketing5. L’entorn de marketing5.1. El macroentorno5.2. El microentorno6. El Màrqueting Mix7. El màrqueting i el mercado7.1. Característiques de l’mercado7.2. Canvis de l’mercado8. El client com a eix de l’marketing8.1. Màrqueting relacional8.2. Gestió de clientes8.3. Client i lealtad8.4. Fidelització de l’cliente9. Gestió de la informació de marketing9.1. Desenvolupament de la informació de marketing9.2. La investigació comercialUD2.El consumidor i la segmentació de mercats1. El comportament de l’consumidor1.1. El consumidor i els seus necesidades1.2. El procés de decisió de compra2. Segmentant el mercado2.1. Què és la segmentació? 2.2. Criteris de segmentació de mercados2.3. Tipus de segmentaciónUD3.Productos, serveis i estratègies de fixació de preciosUnidad Didàctica 3. Productes, serveis i estratègies de fixació de precios.1. El producte com a element de el màrqueting-mix 1.1. Gamma i línia i “mix” de productos1.2. Màrqueting de serveis2. Estratègies de desenvolupament de productos2.1. Creació d’productos2.2. Modificació de productos2.3. Cicle de vida de l’producto2.4. Moda i obsolescència dels productos3. Preu i fixació de precios.3.1. Factors per fixar els precios.3.2. Estratègies de precios4. Posicionament de productoUD4.Los canals de màrqueting i la cadena de distribución1.Introducción2.Comportamiento i disseny de canal de distribución2.1. Organització de la distribución3. Tipus de canals de distribució 4. Majoristes i minoristas4.1. Els mayoristas4.1. Els minoristas5. Mètodes de venda a la distribució comercial5.1. Venda personal5.2. Venda a distancia6. Venda personal, màrqueting directe i màrqueting digital6.1. Funcions de la força de ventas6.2. El procés de venda personal6.3. Màrqueting directo6.4. Màrqueting digitalUD5.Estrategia de comunicació integrada, publicitat, promoció i RRPP1. Introducción2. Desenvolupament de la comunicació eficaz2.1. El mensaje2.2. El públic objetivo2.3. El Canal de comunicación3.Publicidad3.1.La estratègia publicitaria3.2Medios tradicionales3.3.Medios below the line3.4. Pressupost i control4. Promoció de ventas4.1. Objectius de la promoció de ventas4.2. Eines de la promoció de ventas4.3. Planificación5. Relacions Públicas5.1. Funció de les RRPP5.2. Eines de les RRPPUD6.Organización de vendes i pla de marketing1. Xarxa de ventas.1.1. Característiques de la venda personal1.2. Tipus de vendedores1.3. Objectius i tasques de les forces de venta2. El director de ventas.2.1. Determinació de la mida de la xarxa de ventas2.2. Elecció de vendedores3. La planificació en el marketing.3.1. Per què planificar les accions de màrqueting? 3.2. Què horitzó temporal ha de tenir un pla de màrqueting? 3.3. Què conté un pla de màrqueting? 3.4. Quins passos fonamentals hem de seguir? 3.5. Esquema de el pla de marketing3.6. Mecànica d’elaboració i control d’un pla de marketing4. Implantació i control de el pla