• Codi: AP5012-N
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 75

 

Objectius:

Objectius generals: capacitar els treballadors de el sector comerç per diferenciar i identificar els diferents conceptes que inclou l’activitat de marketing.Mostrar el marc en el qual se situen les promocions, dins de les estratègies de l’màrqueting mix.Capacitar als treballadors per exercir funcions de màrqueting promocional en el comerç i augmentar les seves vendes, clients, o reforç de imagen.Mostrar la relació existent entre les promocions i altres activitats de marketing.Objetivos específics: Poder identificar el lloc específic en el qual s’integra l’activitat de l’màrqueting promocional, dins de l’estratègia i / o pla de màrqueting dissenyat per a la empresa.Mostrar els diferents elements que componen el màrqueting mix, emmarcant la promoció en ellos.Dotar als treballadors de el sector comerç d’una visió clara dels diferents tipus de promocions, així com dels objectius que persiguen.Capacitar per avaluar quins són els objectius de l’mk que perseguim, sota pesant les diferents alternatives abans d’adoptar un tipus de promoción.Exponer la importància de combinar les promocions amb el plv i merchandising en el punt de venta.Mostrar als treballadors altres eines de comunicació i on s’ubica el màrqueting promocional en elles.

Temari:

Bloc I. Introducció a l’Marketing.UD1. Conceptes i elements de l’Marketing.1.1. Introducción.1.2. Definiciones.1.3. El desenvolupament de l’Marketing.1.4. Aplicacions de l’Marketing.UD2. El pla de Marketing.2.1. Introducció a l’concepte de planificación.2.2. Finalitat de el Pla de Marketing.2.3. Etapes de el Pla de Marketing.2.4. Màrqueting estratégico.Bloque II. La promoció com a part de l’Màrqueting Mix.UD1. Introducció a l’Màrqueting Mix.1.1. Evolució històrica de les variables i orientacions de l’Marketing.1.2. Teoria de les Quatre P’s.UD2. Producto.2.1. Introducción.2.2. Els atributs de l’producto.2.3. Classificació dels productes i características.2.4. El cicle de vida de l’producto.2.5. Els models de portafolios.2.6. Polítiques bàsiques de producto.UD3. La política de precios.3.1. Introducción.3.2. Importància de l’preu com a variable de el Màrqueting Mix.3.3. Objectius de la política d’precios.3.4. Etapes i mètodes de fixació de precios.3.5. Estratègies de precios.UD4. Distribución.4.1. Introducción.4.2. Canals de distribució: classificació i funciones.4.3. Els intermediarios.4.4. La selecció de canals per part de la empresa.UD5. Comunicación.5.1. Introducción.5.2. Les variables de la Comunicació Comercial.5.3. El pla de comunicación.Bloque III. Tipus de promociones.UD1. Tècniques de promoció dirigides a l’Consumidor final.1.1. Introducción.1.2. Promocions per reducció de precio.1.3. Promocions per regalo.UD2. Tècniques de promoció per a la resta dels públics objetivos.2.1. Tècniques promocionals dirigides a canal de distribución.2.2. Tècniques promocionals dirigides a la força o equip de ventas.2.3. Tècniques promocionals dirigides a l’prescriptor.2.4. Les promocions dels servicios.Bloque IV. Objectius de les promociones.UD1. Objectius de venta.1.1. Plantejament dels objectius de promoción.1.2. Naturalesa dels objectius de promoción.1.3. Classificació dels objectius de la promoció de ventas.UD2. Objectius de captació de nous clientes.2.1. Introducción.2.2. Classificació dels objectius de captació de nous clientes.2.3. Promocions cruzadas.UD3. Objectius de imagen.3.1. Introducción.3.2. Classificació dels objectius d’imagen.3.3. El control de la promoción.3.4. Conclusión.Bloque V. La promoció en el punt de venta.UD1. Relació entre PLV i promoción.1.1. El punt de venta.1.2. Els consumidores.1.3. PLV.1.4. Aplicacions de la publicitat en el lloc de venta.UD2. Relació entre Marxandatge i Promoción.2.1. Introducció a l’concepte de Merchandising.2.2. Els avantatges de l’Merchandising.2.3. Els consumidors: tipus de compras.2.4. Aplicació de l’Merchandising.2.5. Tècniques de Merchandising.Bloque VI. Relació de les promocions amb altres eines de comunicación.UD1. Les diferents eines de comunicación.1.1. La importància de la comunicación.1.2. Les eines de comunicación.1.3. La comunicació de l’màrqueting promocional.UD2. Publicidad.2.1. Introducción.2.2. Concepte i características.2.3. Objectius de la publicidad.2.4. El missatge publicitario.2.5. Elecció de l’medio.2.6. La publicitat de la Promoción.UD3. Relacions públicas.3.1. Definició de relacions públicas.3.2. El públic d’una empresa.3.3. Objectius i funcions de les relacions públicas.3.4. Activitats de el departament de relacions públicas.3.5. Les relacions públiques i el Marketing.3.6. Eines de les relacions públicas.3.7. Limitacions de les relacions públicas.UD4. Màrqueting directe i relacional.4.1. Concepte de Màrqueting Directo.4.2. Evolució de l’Màrqueting Directo.4.3. Actitud dels consumidors davant a el Màrqueting Directo.4.4. Eines de el Màrqueting Directo.4.5. Problemes de el Màrqueting Directo.4.6. El Màrqueting Relacional.