• Codi: COMM017PO
  • Família Professional: Comerç i màrqueting
  • Duració: 35

 

Objectius:

Aprofundir en les habilitats i coneixements necessaris per a dirigir, gestionar i potenciar el pla de màrqueting d’una empresa. Organitzar les vendes. Aconseguir un òptim posicionament dels seus productes / serveis en el mercat.

Temari:

UD1. El màrqueting dins l’estratègia empresarial.1.1. Introducción.1.2. Els fonaments de la gestió orientada a l’mercado.1.3. Anàlisi de l’mercado.1.4. La relació amb el client com a clau estratégica.1.5. De el màrqueting tradicional a el nou màrqueting relacional.1.6. Elements de fidelització com a clau estratègica de la gestió comercial.1.7. Continguts prácticos.1.7.1. Definició del concepte de màrqueting. UD2. El màrqueting i la direcció comercial d’una empresa.2.1. El procés de direcció de marketing.2.2. Màrqueting estratègic i màrqueting operativo.2.3. Màrqueting mix i les subfuncions de l’marketing.2.3.1. La investigació comercial.2.3.2. Requisits d’una bona segmentación.2.3.3. Producto.2.3.4. Precio.2.3.5. La distribució. Comunicación.2.3.6. L’organització de les ventas.2.3.7. La planificació comercial.2.4. Organització de el departament de marketing.2.5. Continguts prácticos.2.5.1. Elaboració d’una planificació comercial. UD3. Investigació comercial i segmentación.3.1. Comportament de l’consumidor.3.2. La segmentació de mercados.3.2.1. Vendes i aplicacions de la segmentació de mercados.3.2.2. Segmentació de mercats de consumo.3.2.3. Elecció dels criteris de segmentació en els mercats de consumo.3.3. Recerca comercial.3.3.1. Tipus d’investigació comercial.3.3.2. Organització i etapes de la investigació comercial a la empresa.3.3.3. Les fonts de información.3.4. Continguts prácticos.3.4.1. Creació d’una investigació comercial. UD4. Polítiques de producte i precio.4.1. El producte dins de l’màrqueting mix i el seu cicle de vida.4.1.1. El cicle de vida de l’producto.4.1.2. Anàlisi de les diferents etapas.4.2. Creació i modificació de productos.4.2.1. Modificació i eliminació de productos.4.2.2. Creació de nous productos.4.3. Polítiques de precios.4.4. Mètodes de fixació i estratègies de precios.4.4.1. Estratègia i discriminació de precios.4.5. Continguts prácticos.4.5.1 Anàlisi sobre la política de preus. UD5. La política de distribució comercial.5.1. La distribució dins de l’màrqueting mix.5.2. Funcions i tipus de distribución.5.2.1. Conflictes de competència entre els canals de distribución.5.3. Els intermediaris en el canal de distribución.5.4. Mètodes de venda a la distribució comercial.5.5. Continguts prácticos.5.5.1. Elaboració d’un pla de distribució comercial. UD6. Política de comunicación.6.1. Introducción.6.2. La publicidad.6.3. La promoció de ventas.6.3.1. Creixement de la promoció de ventas.6.4. Les relacions públicas.6.4.1. Eines fonamentals de les relacions públicas.6.5. La força de ventas.6.6. Màrqueting mix: Estratègia, formes i mitjans de comunicación.6.7. Continguts prácticos.6.7.1. Les relacions públiques: eines fonamentals de les relacions públicas.6.7.2. Definició del concepte màrqueting mix. UD7. Organització de vendes i pla de marketing.7.1. La xarxa de ventas.7.2. El director de ventas.7.2.1. Determinació de la mida de la xarxa de ventas.7.2.2. Elecció de vendedores.7.3. La planificació en el marketing.7.4. Prestació i control de l’plan.7.4.1. La confecció de l’pressupost comercial. Control de el pla. Esquema de decisiones.7.5. Continguts prácticos.7.5.1. Elaboració d’un pla de màrqueting. UD8. Aplicacions de l’marketing.8.1. Màrqueting directo.8.1.1. El pla de màrqueting directo.8.1.2. Aspectes clau per a l’èxit de l’màrqueting directo.8.2. Màrqueting industrial.8.2.1. La demanda, el comprador, la investigació de mercats industriales.8.2.2. Instruments de l’marketing.8.3. Màrqueting de servicios.8.3.1. Factors d’èxit en el màrqueting de servicios.8.4. Màrqueting social i público.8.5. Màrqueting interno.8.5.1. Màrqueting intern com a auxiliar per al desenvolupament de l’estratègia social de la empresa.8.6. Continguts prácticos.8.6.1. Classificació dels elements de màrqueting.