• Codi: CT1436
  • Duració: 20
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Interpretar el contingut i l’estructura de l’balanç de situació i del compte de resultats d’una organització a fi de determinar la seva situació financera Explicar la composició de l’actiu i de l’passiu de l’balanç d’una organització Explicar les relacions d’equilibri necessàries entre les inversions i els recursos financers propis i aliens, diferenciant entre el finançament de l’circulant i de l’immobilitzat adequadament.

 

Temari:

1. Masses Patrimoniales.2. El Balance.3. Els comptes de gestión.4. El Compte de Pèrdues i Ganancias.5. Instruments d’anàlisi.