• Codi: CT1409
  • Duració: 35
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases Aplicar el mètode comptable de partida doble a el registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables en vigor.

 

Temari:

1. L’instrument de representació comptable: Teoria de les cuentas.2. El mètode de registre comptable: La partida doble.3. Balanç de comprovació de sumes i saldos.4. El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i ganancias.5. Pla General Comptable en vigor.6. Amortització i provisión.7. Periodificació de despeses i ingresos.8. Realitzar un cicle comptable bàsic completo.9. Tancament i obertura de la comptabilitat.