• Codi: 12608
  • Duració: 30
  • Família Professional: IDIOMES

 

 

Objectius:

 

Temari:

Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis de el camp d’especialització de l’parlant. 
Nivell B2 d’el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) B2 = B2.1 + B2.2