• Codi: 11922
  • Duració: 120
  • Família Professional: IDIOMES

 

 

Objectius:

 

Temari:

– Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat. Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
– Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre. Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i siga necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
– Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari en la seva major part freqüent.
– Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.