• Codi: 11926
  • Duració: 120
  • Família Professional: IDIOMES

 

 

Objectius:

 

Temari:

Aconseguir que els alumnes:

– Siguin capaços de treure-li partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
– Posin en joc els coneixements generals de l’món hispà ( referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen.
– Es comuniquin adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat com per adaptar-se a diferents situacions.
– Es expressin amb raonable correcció, tot i que vacil·lin o facin pauses per pensar el que diran i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
– Sàpiguen com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir.
– Siguin capaços de realitzar les transaccions que es requereixen en l’organització d’un viatge o durant el seu desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agenci es de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc.
– Siguin capaços de plantejar queixes i de relatar detalls de situacions imprevistes (robatoris, accidents, etc..).