• Codi: CT1159
  • Duració: 20
  • Família Professional: IMPOSTOS

 

 

Objectius:

Calcular les quotes liquidables dels impostos que graven l’activitat econòmica de la empresa.Elaborar tota aquella documentació corresponent a les seves declaracions – liquidacions, aplicant la normativa mercantil i fiscal vigent.

 

Temari:

1. Fet imposable. Exempcions. Lloc de Realización.2. Base imposable. Subjecte Pasivo.3. Deduccions i devoluciones.4. Tipus impositivos.5. Gestió i liquidació de l’impost.