• Codi: CT1158
  • Duració: 15
  • Família Professional: IMPOSTOS

 

 

Objectius:

Facilitar la informació comptable i fiscal que reflecteix la situació d’una societat mercantil Calcular la quota diferencial de l’impost sobre societats Elaborar els documents de declaració liquidació de l’Impost sobre Societats.

 

Temari:

1. Diferències permanents i temporales.2. Concepte de base imposable Negativa.3. Diferiment de la càrrega fiscal.4. Divergències entre Comptabilitat i Fiscalitat.