• Codi: 86,819
 • Duració: 20
 • Família Professional: PREVENCIÓ

 

 

Objectius:

Aquest Curs respon a les necessitats de formació en prevenció de riscos laborals específics de al Sector de l’Metall. Facilita l’adquisició tant de coneixements bàsics, com d’habilitats, capacitats i hàbits adequats en matèria de Seguretat i Salut, necessaris per al correcte exercici de el lloc de treball. qual

el curs informa i forma en les tècniques i procediments més adequats per a realitzar el treball amb total seguretat, a l’descriure els factors de risc (materials i personals) propis de l’Sector d’el Metall (i les mesures preventives a l’respecte) i detallar l’organització de la prevenció a l’empresa i les actuacions a seguir. a

 

Temari:

  a

 • Proporcionar el marc conceptual i legislatiu bàsic en Prevenció i Seguretat en el sector de l’metall. a
 • Facilitar una entesa global de l’activitat laboral de sector de l’metall. < / li> a
 • Identificar els factors de risc (generals i específics) de el sector de l’metall. a
 • Definir responsabilitats, obligacions, drets i deures. a
 • Comprendre com la configuració i organització adequada de el lloc de treball prevé els riscos. a
 • Conèixer les normatives d’utilització segura d’eines i maquinària de la indústria. a < li> Identificar pautes d’actuació davant els accidents propis de l’activitat. a
 • Entendre la praxi d’actuació davant d’un ferit. a
 • Identificar els equips de protecció individual més adequats i el seu ús. a
 • Distingir plans d’emergències i evacuació davant diferents tipus d’accidents. a
 • Conèixer la utilitat i ús dels Equips de Prote cció Individual (EPI). a a