• Codi: AP5129
  • Duració: 10
  • Família Professional: QUALITAT

 

 

Objectius:

Conèixer els criteris la classificació i els criteris de qualitat dels aliments. Identificar les alteracions que es produeixen en els aliments. Ser conscient de el paper fonamental de l’manipulador d’aliments.

 

Temari:

UD1.Calidad alimentària: 1.1 Definició d’aliments 1.2Clasificación dels aliments 1.3Criterios de qualitat dels aliments UD2.Alteraciones dels aliments 2.1Deterioro dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal UD3. Manipulació higiènica dels aliments 3.1Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments, traçabilitat dels aliments 3.2El paper de l’manipulador d’aliments 3.3Manipulación dels aliments específics de el curs UD4. Locals i instal·lacions: Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció. Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació 4.1 Eliminació de fems i residus. UD5.Higiene personal: Bany, hàbits higiènics, estat de salut i prevenció de malalties transmissibles UD6. Informació de productes alimentaris: Identificació, etiquetatge, caducitat, composició. 6.1. Les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries UD7. Higiene alimentària: microorganismes en els aliments, contaminacions, infeccions i intoxicacions alimentàries. UD8. Conservació dels aliments: 8.1Métodos físics (fred, calor, dessecació, liofilització, etc.) 8.2 Mètodes químics (sal, sucre, fumat, etc.) 8.3Almacenamiento dels aliments 8.4 Envasat UD9.Características específiques dels aliments i productes alimentaris de el sector concret en què s’integra aquest mòdul. UD10. Conèixer el Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la Guia de Pràctiques Concretes d’higiene de el sector o activitat laboral en què s’integri el mòdul de manipulador. UD11 .Legislación aplicable a l’manipulador d’aliments relacionada amb el sector concret a què va dirigit el curs