• Codi: CT1278
  • Duració: 40
  • Família Professional: RRHH

 

 

Objectius:

Administració i auditoria

 

Temari:

Equiparar els grups de cotització a les categories professionals de l’conveni col·lectiu d’aplicació o, si no, a les existents en l’entitat, d’acord amb la legalitat vigent Aplicar a el rebut de salaris les corresponents deduccions, en concepte de cotització a el Règim General de la Seguretat Social i elaborar els documents derivats de l’procés de liquidació i ingrés de quotes.