• Codi: AF1001_3-N
  • Duració: 100
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestionar la força de vendes i coordinar l’equip de comercials.En concret l’alumne serà capaç de: Gestionar la força de vendes i coordinar l’equip de comerciales.Calcular i definir la força de vendes i les característiques de l’equip comercial d’acord amb uns objectius comercials i pressupost definits previamente.Aplicar tècniques d’organització i gestió comercial per assolir o millorar uns objectius de venda previstos per a un equip comercial.Determinar estils de comandament i lideratge d’equips de comercials d’acord amb diferents objectius comercials valors cultura i identitat corporativa.Aplicar mètodes d’avaluació i control en el desenvolupament i execució de plans de venda i acompliment dels membres de l’equip comercial.Definir plans de formació i reciclatge d’equips de comercials segons diferents objectius i requerimientos.Aplicar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de confl conflicte habituals en equips de comercials.

 

Temari:

UD1. Determinació de la força de ventas.1.1. Definició i conceptes clave.1.2. Establiment dels objectius de venta.1.3. Predicció dels objectius de venta.1.4. El sistema de direcció per objetivos.UD2. Reclutament i retribució de vendedores.2.1. El reclutament de l’vendedor.2.2. El procés de selecció de vendedores.2.3. Sistemes de retribució de vendedores.2.4. L’acollida de el venedor de la empresa.UD3. Lideratge de l’equip de ventas.3.1. Dinamització i direcció d’equips comerciales.3.2. Estils de comandament i liderazgo.3.3. Les funcions de l’líder.3.4. La motivació i reanimació de l’equip comercial.3.5. El líder com mentor.UD4. Organització i control de l’equip comercial.4.1. Avaluació de l’acompliment comercial.4.2. Les variables de control.4.3. Els paràmetres de control.4.4. Els instruments de control.4.5. Anàlisi i avaluació de l’acompliment dels membres de l’equip comercial.4.6. Avaluació general de el pla de vendes dut a terme i de la satisfacció de l’cliente.UD5. Formació i habilitats de l’equip de ventas.5.1. Necessitat de la formació de l’equipo.5.2. Modalitats de la formación.5.3. La formació inicial de l’venedor 5. 4. La formació permanent de l’equip de ventas.UD6. La resolució de conflictes en l’equip comercial.6.1. Teoria de l’conflicte en entorns de trabajo.6.2. Identificació de l’conflicto.6.3. La resolució de l’conflicte.