• Codi: UP3332-36-N
  • Duració: 50
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Aprofundir sobre les diverses consideracions sobre el màrqueting internacional a través del procés d’internacionalització, l’orientació de gestió, beneficis de l’màrqueting internacional i les tendències econòmiques mundials. Conèixer l’entorn econòmic per mitjà dels sistemes econòmics, etapes de desenvolupament econòmic, patrons de comerç i les organitzacions mundials. Conèixer la teoria de el comerç internacional Aprofundir sobre l’entorn polític i els seus riscos i indicadors d’inestabilitat política. Aprofundir sobre l’entorn legal mitjançant els sistemes legals. Conèixer l’entorn social i cultural i els seus factors. Identificar els principals problemes en la investigació de màrqueting internacional Conèixer quina informació necessitem per a la presa de decisions de màrqueting Saber prendre les decisions oportunes sobre els productes Conèixer aquelles alternatives existents per a l’expansió geogràfica Identificar la política de distribució internacional Seleccionar el millor mètode per a la publicitat i promoció internacional Conèixer el paper exercit pels equips de la xarxa de vendes en una empresa. Analitzar els plans d’acció com a elements imprescindibles d’una estratègia de màrqueting.

 

Temari:

UD1. Introducció a l’màrqueting internacional1. Consideracions sobre el màrqueting internacional 1.1. El procés de internacionalización1.2. Orientacions de gestió 1.3. Beneficis de l’màrqueting internacional1.4. Tendències econòmiques mundiales2. Entorn econòmic. L’economia mundial2.1. Sistemes económicos2.2. Etapes de desenvolupament de l’mercado2.3. Patrons de comercio2.4. Les organitzacions econòmiques mundials UD2. Teoria i entorn de el comerç i el màrqueting internacional 2.1. Introducción2.2. Teoria de el comerç internacional2.3. L’entorn político2.3.1. Riscos Políticos2.3.2. Indicadors d’inestabilitat política2.4. L’entorn legal2.4.1. sistemes legales2.5. l’entorn social i cultural2.5.1. Factors sociales2.5.2. Factors culturals UD3. Intel·ligència de l’màrqueting internacional3.1. Informació per a presa de decisions de marketing3.1.1. L’entorn de marketing3.2. Problemes en la investigació de màrqueting internacional UD4. Màrqueting mix internacional.4.1. Decisions sobre el producto4.1.1. Tipus de productos4.1.2. Posicionament de producto4.1.3. Consideracions sobre el disseny d’producto4.1.4. Lleis i reglamentos4.1.5. Compatibilidad4.1.6. Etiquetatge de producto4.2. Alternatives estratègiques per a l’expansió geográfica4.2.1. Escollint una estrategia4.3. Gestió de les marques internacionales4.3.1. Nivells i alternatives de marca4.4. Embalatge i etiquetado4.4.1. Modificació obligatòria de l’empaquetado4.4.2. Modificació opcional de l’empaquetado4.5. Distribució i comunicacions comercials internacionales4.5.1. Construint una relació de trabajo4.5.2. Servei postventa4.5.3. Opcions de prestació de servicios4.5.4. Consideracions legales4.5.5. Noves oportunitats de vendes i millors relacions amb els clientes4.6. Decisions sobre la fixació de preus 4.7. Política de distribució internacional4.8. Publicitat i promoció internacional4.8.1. Estandardització Internacional de Publicidad4.8.2. Estratègia estandarditzada de publicitat internacional4.8.3. Les fires i missions internacionals UD5. Organització de vendes i pla de marketing5.1. Xarxa de ventas.5.1.1. Característiques de la venda personal5.1.2. Tipus de vendedores5.1.3. Objectius i tasques de les forces de venta5.2. El director de ventas.5.2.1. Determinació de la mida de la xarxa de ventas5.2.2. Elecció de vendedores5.3. La planificació en el marketing.5.3.1. Per què planificar les accions de màrqueting? 5.3.2. Què horitzó temporal ha de tenir un pla de màrqueting? 5.3.3. Què conté un pla de màrqueting? 5.3.4. Quins passos fonamentals hem de seguir? 5.3.5. Esquema de el pla de marketing5.3.6. Mecànica d’elaboració i control d’un pla de marketing5.4. Implantació i control de el pla