• Codi: AF0030 (Ed.1) -N
  • Duració: 75
  • Família Professional: VENDES

 

 

Objectius:

Programar l’actuació a la venda a partir de paràmetres comercials definits i el posicionament d’empresa / entidad.Confeccionar els documents bàsics derivats de l’actuació en la venda aplicant la normativa vigent i d’acord amb uns objectius definidos.Realizar els càlculs derivats d’operacions de venda definides aplicant les fórmules comercials adequades.

 

Temari:

UD1. Organització de l’Entorn Comercial.1.1. Estructura de l’entorn comercial.1.2. Fórmules i formats comerciales.1.3. Evolució i tendències de la comercialització i distribució comercial. Fonts d’informació i actualització comercial.1.4. Estructura i procés comercial a la empresa.1.5. Posicionament i imatge de marca del producte servei i els establiments comerciales.1.6. Normativa general sobre comercio.1.7. Drets de l’consumidor.UD2. Gestió de la Venda Profesional.2.1. El venedor profesional.2.2. Organització de la feina de l’venedor profesional.2.3. Maneig de les eines de gestió de tasques i planificació de visitas.UD3. Documentació Pròpia de la Venda de Productes i Servicios.3.1. Documents comerciales.3.2. Documents propis de la compraventa.3.3. Elaboració de la documentación.3.4. Aplicacions informàtiques per a l’elaboració i organització de la documentació comercial.UD4. Càlcul i Aplicacions pròpies de la Venta.4.1. Operativa bàsica de càlcul aplicat a la venta.4.2. Càlcul de PVP (Preu de venda a el públic) .4.3. Estimació de costos de l’activitat comercial.4.4. Fiscalidad.4.5. Càlcul de descomptes i recàrrecs comerciales.4.6. Càlcul de rendibilitat i marge comercial.4.7. Càlcul de comissions comerciales.4.8. Càlcul de quotes i pagaments ajornats: intereses.4.9. Aplicacions de control i seguiment de comandes facturació i comptes de clientes.4.10. Eines i instruments per al càlcul aplicats a la venda.