• Codi: 12592
  • Família Professional:
  • Duració: 30

 

Objectius:

Temari:

Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.
Nivell A2 de el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) A2 = A2.1 + A2 .2