• Codi: 11798
  • Duració: 120
  • Família Professional: IDIOMES

 

 

Objectius:

 

Temari:

Aconseguir que els alumnes:
– Disposin dels recursos lingüístics i no lingüístics necessaris per participar en els intercanvis comunicatius amb un grau de fluïdesa, precisió i naturalitat suficients com perquè els seus interlocutors no hagin de fer un esforç especial .
– Tinguin un nivell de consciència de la llengua que els permet evitar errors que donin lloc a malentesos i utilitzen prou recursos com per salvar situacions d’ambigüitat i aclarir el que l’interlocutor ha volgut dir.
– Utilitzin un repertori lingüístic ampli, suficient per expressar-se amb arguments i matisos, sense errors importants de formulació i amb una pronunciació clara.
– Considerin l’efecte que produeixen els seus comentaris i tenen en compte tant la situació de comunicació com als seus interlocutors per adaptar el registre i el nivell de formalitat a les diferents circumstàncies;
– Disposin de capacitat lingüística suficient com per plantejar els deta lles d’un problema, presentar reclamacions i resoldre situacions conflictives recorrent a la seva capacitat d’argumentar ia un llenguatge persuasiu.
– Preparar els nostres alumnes per presentar-se amb garanties d’èxit als exàmens oficials dels nivells A1 a l’B2 d’el Marc Comú Europeu i de l’First Certificate.