• Codi: AP5026-N
  • Duració: 75
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Conèixer els conceptes bàsics de el pla general contable.Aprender a utilitzar correctament els comptes en cada situación.Aprender a implementar totes les dades disponibles al balance.Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb determinats comptes per a les operacions de tràfic mercantil.

 

Temari:

UD1. L’empresa i la contabilidad.1.1. Concepte de Empresa.1.2. Organització empresarial: tipus de Empresas.1.3. Funcions de la Empresa.1.4. Concepte de Contabilidad.1.5. Importància i necessitat de la Contabilidad.1.6. Fins o objectes de la Contabilidad.1.7. Classificació de la Contabilidad.UD2. El patrimoni de la Empresa.2.1. Concepte de patrimoni d’una Empresa.2.2. Estructura econòmica i estructura Financiera.2.3. Concepte de massa i Element Patrimonial.2.4. Esquema representatiu de les Masses Patrimoniales.2.5. Introducció a la idea de Balanç i Inventario.UD3. Principis bàsics de la Contabilidad.3.1. La cuenta.3.2. Els fets comptables i les seves clases.3.3. Mètodes comptables. El mètode de partida doble.3.4. La teoria de l’càrrec i abono.3.5. Mètodes especulatiu i administrativo.UD4. El pla general de Contabilidad.4.1. Concepte i necesidad.4.2. Marc conceptual de la Contabilidad.4.3. Normes de registre i valoración.4.4. Comptes anuales.4.5. Quadre de cuentas.4.6. Definicions i relacions contables.4.7. Els llibres contables.4.8. El cicle contable.UD5. Aspectes comptables de les existencias.5.1. Valoració de les existencias.5.2. Mètode comptable per portar els comptes de les existencias.5.3. Compres d’existències. Despeses i descuentos.5.4. Vendes d’existències. Despeses i descuentos.UD6. L’impost sobre el valor afegit en les operacions de corriente.6.1. Finalitat i funcionament de l’IVA.6.2. Comptabilització de l’IVA en les operacions amb existencias.6.3. La liquidació de l’IVA.6.4. Despeses i descomptes amb IVA.6.5. Règims de IVA.6.6. L’IVA en l’autoconsum de existencias.6.7. L’IVA no deducible.6.8. La regla de prorrata en els béns de circulante.6.9. L’IVA en les operacions exteriores.UD7. Altres operacions de tràfic mercantil (I) .7.1. Clients i deudores.7.2. Proveïdors i acreedores.7.3. Les bestretes a la compraventa.7.4. Factures pendents de rebre o formalizar.7.5. Problemàtica comptable dels envasos i embalajes.7.6. Problemàtica comptable dels clients morosos.7.7. Altres comptes relacionats amb la gestió de la empresa.UD8. Altres operacions de tràfic mercantil (II) Els efectes comerciales.8.1. Conceptes fonamentals dels efectes comerciales.8.2. Problemàtica comptable dels efectes a pagar.8.3. Problemàtica comptable dels efectes a cobrar.8.4. L’endós de efectos.8.5. Operacions en moneda estrangera.