• Codi: CT1407
  • Duració: 15
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Interpretar els documents-justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevant en la realització dels registres comptables, reconeixent la informació continguda en els mateixos.

 

Temari:

1. Documentació mercantil i contable.1.1. Documents justificants mercantils tipus i la seva interpretación.1.2. Organització i arxiu dels documents mercantiles.1.3. Llibres comptables obligatoris i auxiliares.2. L’Empresa: classes de empresas.3. Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament.