• Codi: AF0515-N
  • Duració: 100
  • Família Professional: FINANCES

 

 

Objectius:

Interpretar els documents-justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables, reconeixent la informació continguda en els mateixos Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases Aplicar el mètode comptable de partida doble a el registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables en vigor Emplenar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant la normativa de l’impost

 

Temari:

Mòdul 1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i contable.UD1. Documentació mercantil i contable.1.1. Documents-justificants mercantils tipus i la seva interpretación.1.2. Organització i arxiu dels documents mercantiles.1.3. Llibres comptables obligatoris i auxiliares.UD2. L’Empresa: classes de empresas.2.1. Criteris de classificació de les empresas.2.2. Classificació segons la seva activitat económica.2.3. Classificació segons la seva forma jurídica.2.4. Classificació segons la seva dimensión.2.5. Classificació segons la titularitat de l’capital.2.6. Classificació segons el seu àmbit geográfico.2.7. Les petites i mitjanes empreses (PIME) .UD3. Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pago.Módulo 2. El patrimoni de la empresa.UD1. Concepte comptable de patrimonio.1.1. Introducción.1.2. Elements patrimoniales.UD2. Inventari i masses patrimoniales.2.1. Concepte de inventario.2.2. Classes de inventario.2.3. Fases de la inventarización.2.4. Estructura de l’inventario.UD3. Classificació de les masses patrimoniales.UD4. L’equilibri patrimonial.UD5. Estructura de l’balanç de situación.UD6. Diferències entre l’inventari i el balanç de situación.Módulo 3. Registres comptables de l’activitat empresarial.UD1. L’instrument de representació comptable: Teoria dels comptes. Concepte de càrrec i abonament. Comptes d’Actiu-Passiu. Comptes de despeses i ingresos.1.1. Teoria de les cuentas.UD2. El mètode de registre comptable: La partida doble. Aplicació de l’mètode en la contabilidad.UD3. Balanç de comprovació de sumes i saldos.3.1. Concepte de balanç de comprobación.3.2. El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i ganancias.UD4. Pla General Comptable en vigor.4.1. Introducción.4.2. El pla general de comptabilitat espanyol i la normalització contable.4.3. Estructura de el pla general de comptabilitat español.UD5. Amortització i provisión.5.1. Introducció. Diferència entre amortització i provisión.5.2. Amortització i el seu tractament contable.UD6. Periodificació de despeses i ingresos.6.1. La periodificació contable.UD7. Realitzar un cicle comptable bàsic complet. Tancament i obertura de la contabilidad.7.1. Concepte de cicle contable.7.2. Les fases de l’cicle contable.7.3. La fase d’regularización.7.4. Tancament i obertura de la contabilidad.UD8. La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic el delicte comptable normativa mercantil al voltant de l’secret contable.8.1. La resposabilitat i la confidencialitat en els registres contables.8.2. Codi deontológico.8.3. El delicte contable.8.4. El secret de la comptabilitat i les seves limitaciones.Módulo 4. Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliares.UD1. Operacions subjectes no subjectes i exemptes a l’impuesto.1.1. Normativa aplicable.1.2. Operacions subjectes. El fet imponible.1.3. Operacions no sujetas.1.4. Operacions exentas.1.5. Subjecte pasivo.1.6. Meritació de l’impuesto.1.7. Base imponible.1.8. Règims especiales.UD2. Tipus d’IVA vigents a España.UD3. Comptabilització de IVA.3.1. L’IVA suportat deduïble i no deducible.3.2. L’IVA repercutido.3.3. La comptabilitat de l’IVA.UD4. L’IVA en les operacions intracomunitarias.4.1. Identificar factures amb IVA intracomunitario.4.2. Contabilización.UD5. Liquidació de l’Impuesto.5.1. Terminis de declaració-liquidación.5.2. Explicar com es realitza una liquidació de l’IVA.5.3. Realitzar amb exemples pràctics una liquidació de el model emprat per Pymes.UD6. Llibres de registre de IVA.6.1. Llibre de registre de factures expedidas.6.2. Llibre de registre de factures rebudes.